English
 


ליטיגציה ופתרון סכסוכים
לצוות המשפטי הבכיר של המשרד ניסיון עשיר בהיבטים שונים של ליטיגציה, בכלל זה ליטיגציה בענינים מסחריים לסוגיהם, ליטיגציה מורכבת, ליטיגציה בעניינים הנוגעים לפרוק חברות ופשיטות רגל, ליטיגציה בתחום הנדל"ן, ליטיגציה בתחום הקניין הרוחני, כמו גם בתחום המנהלי ובתחום סכסוכי עבודה. המשרד מייצג מדינות זרות בפני הערכאות המשפטיות בארץ ובכלל זה בבתי הדין לעבודה ובמסגרת זו המשרד מתמחה במשפט הבינלאומי בכל הנוגע לחסינויות השונות החלות לגבי מדינות זרות. המשרד הוא בעל הישגים מרשימים בליטיגציה, בוררויות, ובהליכי פתרון סכסוכים בכלל. המשרד ייצג ומייצג לקוחות בנושאים שונים בפני גופים רגולטוריים ושיפוטיים, בכל הערכאות, בכלל זה בפני בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.
 
למשרד ניסיון משמעותי בייצוג גופים שונים בהליך ליטיגציה ייחודי המופעל בארץ בהתאם לחוק עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ח-1998 ובהתאם לאמנה בדבר גביית ראיות בחוץ לארץ בענינים אזרחיים או מסחריים ולתקנות לביצוע אמנת האג 1970 (גביית ראיות) תשל"ז– 1977.
 
פעילויות בולטות בתחום לאחרונה:
  • ייצוג המדינה בסכסוכים משמעותיים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
  • ניהול ליטיגציה מורכבת בתחום הביו-טכנולוגיה בסדרי גודל של מאות מיליוני דולרים.
  • ניהול ליטיגציה עבור חברה ישראלית ציבורית בתחום הפרמצבטיקה.
  • ניהול מאות הליכים משפטיים במסגרת טיפול בהליכי חדלות הפרעון של "קבוצת חפציבה".
  • ייצוג שוטף של מפעיל תקשורת מרכזי בהתדיינויות מסחריות, לרבות מול ספקי מערכות תקשורת בינלאומיים.
  • ייצוג מפעיל תקשורת בולט בבג"צ בנושאי רגולציה.
  • ניהול הליכים בפני בתי משפט מינהליים, בוררים והליכי גישור מורכבים.
  • הגשת בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית כנגד מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל בקשר לאי עמידה בחובותיה על-פי דין ובכלל זה בתנאי רשיון המפעיל שלה ובהתחייבויות שנטלה ביחס לשירות הניתן על ידה.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map