English
 


תשתיות ואנרגיה
מאז היווסדו, עסק משרד א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' בתחום האנרגיה והתשתיות. כבר בשנות ה-50 המוקדמות טיפל המשרד בליווי המשפטי של קידוחי נפט בישראל, קבלת זיכיונות עבור לקוחותיו וליווי פרויקטים בתחום הנפט. בהמשך, עסק המשרד בפרויקטים בתחום האנרגיה באזור סיני (עת היה בשליטת ישראל) וטיפל בקבלת זיכיונות ורישיונות לקידוחי נפט ובליווי פרויקטים בתחום זה, לרבות גיוסי הון עבורם.
 
בשנים האחרונות עסק המשרד בפרויקטים בתחום החשמל, כולל ליווי ענקיות אנרגיה בהתקשרויותיהן בישראל בתחום ה- IPP ובהתקשרויות מוקדמות לקראת הרפורמות במשק החשמל ובתחום הגז, לרבות ליווי חברות מובילות בעולם במגעיהן עם משרדי הממשלה לקראת הקמת חברות לתשתיות הולכת גז. בנוסף עוסק המשרד בליווי מציעים במכרזים ממשלתיים בתחומים אלה בהיקפים גדולים. כן עוסק המשרד בייצוג המדינה בסכסוכים משפטיים בינה לבין גורמים שונים בתחום המים.
 
ככלל, מתאפיין תחום האנרגיה והתשתיות בשילוב של תחומי המשפט הציבורי והמשפט הפרטי-מסחרי. רמת הרגולציה בעניינים אלה גבוהה, ולמשרד יכולות גבוהות וניסיון רב הן במישור הטיפול מול רשויות המדינה, והן בתחומי המשפט המינהלי, דיני המכרזים, והתדיינויות מול המדינה (ולעיתים אף ייצוגה של המדינה), כולל ייצוג והופעה בבתי המשפט בעניינים אלה. המשרד מתאפיין גם ביכולת טיפול גבוהה בתחום החוזי-מסחרי ובניסיון רב בתחומים אלה, לרבות בתחומי המימון, המאפיינים פרויקטים בתחומי התשתית והאנרגיה.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map